Phattainamnao

Tuổi bạn phát tài vào năm nào ?

Năm sinh của bạn vào năm này có lộc trời ban (lộc là tiền, quà bất ngờ) Có lộc không có nghĩa là năm đó mình sẽ tốt.

  • Năm sinh tận cùng số 0 : 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020 có lộc vào năm Thân
  • Năm sinh tận cùng số 1 : 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, 2021 có lộc vào năm Dậu
  • Năm sinh tận cùng số 2 : 1952, 1962, 1972, 1982, 1992, 2002, 2012, 2022 có lộc vào năm Hợi
  • Năm sinh tận cùng số 3 : 1953, 1963, 1973, 1983, 1993, 2003, 2013, 2023 có lộc vào năm Tý
  • Năm sinh tận cùng số 4 : 1954, 1964, 1974, 1984, 1994, 2004, 2014, 2024 có lộc vào năm Dần
  • Năm sinh tận cùng số 5 : 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005, 2015, 2025 có lộc vào năm Mão
  • Năm sinh tận cùng số 6 : 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006, 2016, 2026 có lộc vào năm Tỵ
  • Năm sinh tận cùng số 7 : 1957, 1967, 1977, 1987, 1997, 2007, 2017, 2027 có lộc vào năm Ngọ
  • Năm sinh tận cùng số 8 : 1958, 1968, 1978, 1988, 1998, 2008, 2018, 2028 có lộc vào năm Tỵ
  • Năm sinh tận cùng số 9 : 1959, 1969, 1979, 1989, 1999, 2009, 2019, 2029 có lộc vào năm Ngọ

Ví dụ : Bạn sinh năm 1982 vào năm Hợi bạn có lộc hoặc quà bất ngờ.

Chia Sẻ Bài Viết