Tân Tỵ:1941,2001

Tân Tỵ:1941,2001

Tân Tỵ:1941,2001: Bạch Lạp Kim, con rắn ngủ đông, vô cùng mưu lược, biết tuỳ cơ ứng biến, có thể thành đại sự, thường sẽ gặp quý nhân giúp đỡ, giai đoạn trung niên bình bình an an, lão niên dễ giàu có và trường thọ.

Chia Sẻ Bài Viết