Tân Mão:1951,2011

Tân Mão:1951,2011

Tân Mão:1951,2011, Tùng Bách Mộc, con Thỏ ở trong hang,tính tình ngay thẳng, nói chuyện lanh lợi, có chí lớn,gần với quan quý, tâm bất nhàng, lục thân khó gần,phải tự lập, xây dựng gia đình, tuổi trẻ làm việc vất vả, về già được hưởng phước,mệnh nữ thì gỏi chăm lo gia đình.

Chia Sẻ Bài Viết