Bính dần:1926-1986: lư trung hoả ( con cọp ở sơn lâm)

Bính dần:1926-1986: lư trung hoả ( con cọp ở sơn lâm)

– Tâm tính không ổn định, miệng cứng mà tâm mềm yếu, thân nhàn tâm trực

– Người này học nhiều mà ít thành tựu

– Thủ túc bất đình ( luôn phải làm việc)

– Gần gũi với người có quan quyền

– Nữ: là người hiền lương, thông minh.

Chia Sẻ Bài Viết