hoanhtai (9)

Bạch lạp kim: Canh thìn, Tân tỵ

Canh thìn bạch lạp kim (1940, 2000): là kim do khí tụ lại mà thành, không cần tôi luyện qua lửa. Kim này không sợ hỏa bệnh tuyệt, chỉ sợ hỏa đang vượng vì sẽ làm tổn hại nó. Vì vậy, nếu gặp Giáp thìn, Ất tỵ thì sẽ vô cùng xấu. Kim này không khắc được mộc.

Tân tỵ bạch lạp kim (1941, 2001): đây là kim loại tự sinh tự dưỡng, năng lượng bản thân đã đầy đủ, cứng cáp, dù trải qua sự tôi luyện hà khắc cũng không chết. Kim này chỉ kỵ hỏa của Bính thìn, Ất tỵ, Mậu ngọ mà thôi.

Tân tỵ bạch lạp kim thích gặp hỏa, còn Canh thìn nếu gặp hỏa quá vượng thì cần có thủy điều tiết, nếu không sẽ rất xấu.

Bạch lạp kim thích gặp thủy, nếu gặp Giản hạ thủy thì “quan quý lưỡng toàn”, gặp trường lưu thủy thì “không phú tắc quý”, gặp đại khê thủy, tỉnh tuyền thủy cũng tốt.

Bạch lạp kim không thích gặp nhiều mộc, vì bản thân nó không khắc được mộc. Nhưng nếu trong trụ gặp hỏa yếu thì lại cần có mộc sinh trợ, lúc đó mới có Lộc mã quý nhân xuất hiện.

Người mệnh bạch lạp kim, nếu 2 trụ ngày giờ xuất hiện Tân tỵ hoặc Ất sửu thì sẽ tạo thành cục “khiếu phong mãnh hổ” (hổ gầm vang núi rừng), tượng trưng cho bật anh hùng xuất thế.

Chia Sẻ Bài Viết