1

Ất Mão: 1975

Ất Mão: 1975, Đại Khê THuỷ, con thỏ đắc đạo,chí khí ngút trời, lắm mưu nhiều kế, nếu biết gần gủi những người quyền quý thì mọi việc thuận lợi, văn võ đều biết, nếu mệnh nữ thì có phúc và sống lâu.

Chia Sẻ Bài Viết