23

Dây Bạc Tứ Thời Kiến Quý

Tứ là 4 – Thời là Mùa – Kiến là gặp – Quý là Quý Nhân
Dựa trên Ngày / Tháng / Năm Sinh của mỗi người thầy Giang sẽ lựa ra 1 chữ Hoa , chữ này giúp cho Quý Vị suốt đời dễ gặp quý nhân . Quý Nhân này là mạnh nhất . Người có Quý Nhân này, gặp hung hoá cát, gặp dữ hoá lành, khi gặp hoạn nạn có Quý Nhân giúp đỡ, dễ được mọi người xung quanh yêu mến nên hạn chế được Thị Phi. dễ giàu khó nghèo nên cải thiện được Tài Lộc.
Đây là công trình nghiên cứu Tâm Huyết mới nhất của thầy Giang .
Đây là sản phẩm làm từ bạc thật gồm dây và mặt dây chuyền hình chữ Hoa được chọn riêng cho từng người .

Vật Phẩm Vừa Xem